My Blog

My Blog

My WordPress Blog

อุบัติเหตุทางถนนหลายฝ่ายต้องร่วมมือ

อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนหลายฝ่ายต้องร่วมมือกัน ถือได้ว่าเป็นชิ้นงานระดับโบแดงของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อีกชิ้นหนึ่งถึงการตระหนักและป้องกันภัยเรื่องความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทย เพราะจากสถานการณ์ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 33.9 ที่เกิดจากความประมาท ขาดวินัย ฯลฯ

ซึ่งหลายๆ หน่วยงานควรผนึกกำลังเพื่อแก้ไขและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนทางถนนอย่างจริงจัง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) ได้ให้การ สนับสนุน กับแผนงานสนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) ที่ร่วมกับ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัย ทางถนน (ศวปถ.) จนเกิดเป็นผลประจักษ์ ในสังคมว่า การแก้ไขและป้องกันปัญหา อุบัติเหตุบนท้องถนนได้เดินมาถูกทางแล้ว
นพ.ธนะพงศ์ จินวงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า แนวทางการแก้ไขเราจะใช้นโยบาย 5 เสาหลัก ที่องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้ คือ 1.ระบบบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยทางถนนให้มากขึ้น 2.ถนน โครงสร้าง ถนนควรมีระบบตรวจสอบความปลอดภัยและคุณภาพของถนนอย่างละเอียดในแต่ละพื้นที่ 3.ยานพาหนะ ต้องมีข้อกฎหมายที่ชัดเจนและหนักแน่น ที่จะเอาผิดกับผู้กระทำผิดบนถนนให้ เด็ดขาด 4.ผู้ใช้รถใช้ถนน ต้องมีมาตรการ ตรวจจับ เช่น กล้อง cctv เพราะถ้าจัดการคุณภาพบนถนนที่ดีได้ ก็จะเข้าไปกำกับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ได้ดีมากขึ้น 5.ดูแลเยียวยา ให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและรู้วิธีการอย่างถูกต้อง เพื่อลดการเสียชีวิตจากจุดเกิดเหตุได้ หรือผู้ช่วยเหลือ รู้จักป้องกันตนเองได้ไม่กระทำการใดเสี่ยงจนเกินไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth